Spring naar inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Door-lopen

1. Definities

Opdrachtnemer is in deze Door-lopen en/of de hieraan verbonden personen gevestigd te Arnhem die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.
Opdrachtgever is in deze de natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Door-lopen.
Als overeenkomt wordt gezien alle afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten.
Diensten is in deze zin alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde producten en diensten zoals coaching, trainingen en andere vormen van begeleiding, alsmede alle andere werkzaamheden, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

 

2. Bedrijfsomschrijving

Door-lopen richt zich op Wandelcoaching.

 

3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

 

4. Offertes en overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na mondelinge en/of schriftelijke aanvaarding van de offerte door opdrachtgever.
In een overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden gemaakt, zoals reiskosten en middelen.
Een offerte is gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
Alle door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de geldige geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan opdrachtnemer is bevestigd.

 

5. Kosten en betalingen

Opdrachtgever dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer te voldoen. Betaling dient te geschieden door overmaking van het bedrag op rekeningnummer
NL78RABO0381696367 t.n.v. C.E.Frowein.
Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Opdrachtgever is vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

 

6. Uitvoering opdracht

Iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan niet aangesproken worden vanuit een resultaatsverplichting.
Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande afspraken te allen tijde door te laten gaan. Indien een bepaalde afspraak wegens omstandigheden onverhoopt geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer hiervoor jegens opdrachtgever niet aansprakelijk.

 

7. Annulering en wijziging

De opdrachtgever heeft 24 uur voor de afspraak de mogelijkheid om de afspraak te verzetten/af te zeggen. Opdrachtgever heeft bij deze tijdige afzegging het recht op terugbetaling van het volledige bedrag van de afgezegde afspraak.
Bij een niet-tijdige annulering of bij het niet verschijnen van de opdrachtgever worden de volledige kosten in rekening voor opdrachtgever gebracht.

 

8. Geheimhouding

Door bevestiging van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming voor vastlegging van de voor opdrachtnemer benodigde persoonsgegevens in het klantenbestand met administratiedoeleinden.
Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen.

 

9. Aansprakelijkheid

Voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, sluit opdrachtnemer iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade/ongeval door of in verband met door haar verrichte diensten.

10. Duur en beëindiging overeenkomst

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment de overeenkomst beëindigen/verlengen.
De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.

 

11. Klachtenprocedure

Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient hij dit binnen 10 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken bij de opdrachtnemer.

 

12. Overige bepalingen

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.